Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid en circulaire economie

Circulaire Economie

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen. Kansen voor een schone stad waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen, banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Klimaat actieve stad

Hengelo krijgt steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan en straten komen blank te staan. Maar ook de extreem droge periodes zorgen voor problemen. We merken steeds opnieuw dat slimme combinaties in water, klimaat, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid werken. D66 Hengelo wil dan ook dat Hengelo een echte Klimaat Actieve Stad wordt. Hierbij willen we gezonde zero-emissie mobiliteit aantrekkelijk maken met stimuleringsregelingen, parkeerbeleid, vergunningen, privileges en een hoogwaardige, slimme, laadinfrastructuur. De gemeente dient nieuwe wijken zo te ontwerpen dat, door te investeren in goede voorzieningen voor lopen, fietsen, deelmobiliteit, openbaar vervoer en een slimme laadinfrastructuur, de privé-auto grotendeels overbodig wordt.

Goede voorbeeld

D66 wil dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid haar voorbeeldfunctie laat zien door het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer, lopen en zero-emissie in plaats van vervuilende dieselvoertuigen te stimuleren bij:

  • Het mobiliteitsbeleid voor medewerkers.
  • De aanbesteding van eigen voertuigen.
  • De inkoop van bouwprojecten en transportdiensten.
  • De aanbesteding van WMO, – leerlingen en regiovervoer.

Daarnaast willen we dat Hengelo weer een Fairtrade stad wordt. Fairtrade Gemeente is een titel voor gemeenten die zich hebben verbonden aan eerlijke handel. Zo werken de lokale overheid, bedrijven en burgers samen om de verkoop en de promotie van eerlijke producten te vergroten. Ook willen we dat onze gemeente scholen in Hengelo stimuleert om een ecoschool te worden. Eco-Schools is een internationaal keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er meer dan 17.000 Groene Vlaggen uitgereikt op ruim 49.000 deelnemende scholen in 64 landen. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo.

Energiebesparing

D66 wil van de grijze, oude en vervuilende industrie naar een groene en schone toekomst. Deze verandering is noodzakelijk om opwarming van de aarde tegen te gaan. De goedkoopste en schoonste energie is de energie die je niet gebruikt. D66 wil dan ook een actieve rol van de gemeente in de informatievoorziening naar inwoners en bedrijven over hoe deze kunnen werken aan energiebesparing.

Windmolens

D66 zet zich in op alle mogelijke vormen van duurzame energie. We willen zoveel mogelijk technieken benutten en investeren in de innovatie en implementatie daarvan. In Nederland zijn vooral zonne-energie en windenergie kansrijk. Om de doelstellingen te halen, zullen we ook windmolens op land nodig hebben. Dat blijft nog steeds de betaalbaarste vorm van duurzame opwekking van energie.  D66 Hengelo wil wel dat dit onder goede voorwaarden gebeurt. Windmolens moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bij bestaande infrastructuur worden neergezet, zoals bij snelwegen. D66 wil dat omwonenden écht inspraak hebben over windmolens in hun omgeving en kunnen meepraten en meebeslissen over de locatie. Er worden eisen gesteld aan het geluid dat ze maken en mensen moeten altijd volwaardig gecompenseerd worden voor mogelijke schade.

Zonne-energie

D66 Hengelo moedigt tevens particulieren aan om meer in de eigen energievoorziening te investeren. Dat kan bijvoorbeeld door het voor mensen makkelijker en aantrekkelijker te maken om zelf of samen met anderen met zonnepanelen energie op te wekken en geen energiebelasting te heffen op duurzame energie voor eigen gebruik. D66 wil dat braakliggende gronden ingezet worden als gronden voor een zonnepark of als windenergielocatie, totdat de grond het bedrijventerrein wordt waar de gemeente het ooit voor aankocht. Daarnaast willen we de gemeentelijke daken zoveel als mogelijk benutten om zonne-energie op te wekken ten behoeve van de energievoorziening op locatie, anderzijds zouden deze daken beschikbaar gesteld kunnen worden aan particulieren om daar hun zonnecellen of zonnecollectoren op te zetten (al dan niet via energiecollectieven).

Stimuleer elektrisch rijden

Elektrisch vervoer heeft de toekomst. Het is beter voor het milieu, beter voor de gezondheid, zorgt voor schonere lucht en voor minder geluidsoverlast. Elektrisch rijden kan een gigantische bijdrage leveren aan het aanpakken van de opwarming van de aarde. D66 wil dat de gemeente Hengelo zelf het goede voorbeeld geeft door in principe enkel nog elektrische auto’s en busjes aan te schaffen bij de vernieuwing van haar wagenpark. Daarnaast is een uitgebreid openbaar oplaadpuntennetwerk een vereiste om elektrisch rijden bereikbaar te maken voor de gebruikers. D66 Hengelo wil dat er binnen de bebouwde kom een laadpunt aanwezig is in een straal van 500 meter. Vooral bij woonvoorzieningen waar geen eigen parkeerplaats aanwezig is, moet er een focus zijn dat er voldoende oplaadpunten aanwezig zijn.  Bovendien wil D66 dat de detailhandel betrokken wordt bij de financiering van het laadpuntennetwerk, aangezien laadpunten op strategische locaties zoals het centrum of dicht bij winkelcentra voor meer potentieel winkelend publiek zal zorgen.
Ook moeten er afspraken gemaakt worden met ‘veelrijders’ zoals taxibedrijven en pakketdiensten om het voor hen aantrekkelijk te maken om met elektrische auto’s te gaan rijden. Hierbij willen we lokaal experimenteren of initiatieven met autodelen en elektrische/niet-vervuilende distributie van goederen in de binnenstad ondersteunen. Een mooi voorbeeld is de terugkeer van de bakfiets-schillenboer in Hengelo met Project schillenboer 2.0. Bij een nieuwe aanbesteding van OV-busvervoer wil D66 in de regio pleiten voor concrete afspraken in de aanbesteding m.b.t. elektrische schone en stille bussen. D66 zal aandringen op een substantieel percentage elektrisch rijdende stadsbussen.

Slim gebruik is hergebruik

Afval betekent verlies van grondstoffen en economische waarde. Hergebruik levert nieuwe producten en banen op. Bij de grondstoffenrotonde heeft D66 letterlijk het beeld van een rotonde voor ogen. Er ‘rijden’ afvalstromen de rotonde op en na verwerking verlaten ze die als grondstoffen om hun weg te vinden in producten. D66 Hengelo is een voorstander van het omgekeerd inzamelen binnen onze gemeente. Omgekeerd inzamelen helpt de gemeente Hengelo namelijk bij het behalen van de milieudoelstellingen. Maar liefst 90 procent van het huishoudelijk afval kunnen we hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Denk aan groente-, fruit- en tuinmateriaal (gft), glas, textiel, papier en plastic. Op deze manier brengen we met zijn allen de hoeveelheid restafval steeds verder terug, en dat is goed voor het milieu.

Boeren

D66 Hengelo ziet alleen toekomst voor agrarische bedrijven die in evenwicht met hun omgeving produceren, de ecologische landbouw. Het produceren van voedsel heeft namelijk directe invloed op het milieu en onze gezondheid. D66 wil dat voedselproductie op zijn minst neutraal is voor het milieu en bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit.  Volgens D66 Hengelo kunnen agrariërs en natuur heel goed naast en met elkaar bestaan. Voor meer toelichting: zie de D66 Voedselvisie

Natuur

D66 Hengelo wil het bestaande natuurschoon in onze gemeente behouden, sterker maken en verder uitbreiden. Natuur biedt recreatie en zorgt voor werkgelegenheid. Onderzoek toont aan dat voor veel mensen het maken van een boswandeling een moment van vrijheid, geluk en ontspanning is. We willen groen dan ook veel meer gaan inpassen in onze stedelijke leefomgeving. In de binnenstad kijken we ook naar mogelijkheden voor ‘verticaal’ groen, begroeiing tegen vastgoed en afscheidingen in de openbare ruimte. Daarnaast willen we extra investeren op ‘gewildgroei’. Gewildgroei staat voor gewenste spontane vegetatie. Door middel van Living Pavement tegels hebben planten in de tegel de ruimte om te groeien, met als resultaat betere regenwater-infiltratie en meer biodiversiteit.  Samen met inwoners kijkt de gemeente Hengelo naar groene mogelijkheden in wijken en geeft de gemeente ruim baan voor particuliere initiatieven. ‘Stepping stones’ voor microflora en -fauna in de stad zijn erg belangrijk om ecosystemen te verbinden. Denk hierbij ook aan het aanleggen van groene daken. De gemeente geeft tijdelijke vergunningen af om braakliggend terrein te kunnen gebruiken voor innovatieve groenprojecten. Zo kunnen midden in de stad of aan de rand van Beckum en Oele bijvoorbeeld groene stroken en popup tuinen ontstaan die werken met eigen verbouwde groenten.

Hengel’ eau

Een belangrijk element in Hengelo is water. Water en beken zitten in het DNA van de stad. De nieuwe beken in Hengelo beginnen steeds meer vorm te krijgen. Het deelproject Drienerbeek is tot stand gekomen door coproductie met de omwonenden. Het realiseren van (een deel van) de wateropgave op privaat terrein komt niet vaak voor. D66 Hengelo is een groot voorstander van dit soort coproducties tussen de gemeente Hengelo en inwoners. Daarnaast wil D66 de realisatie van het ‘naar boven halen van de beken’ continueren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018